22/05/2024 04:12:28
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Kalendarz imprez
  Forum
  Kategorie Newsów
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj
  Download
  Zarząd ŁZM
  Statut

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 372
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: ~LPG Majster
Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „ŁZM”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej MOTOSPORTKLUB.

§ 2

1. „ŁZM” posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania „ŁZM” jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz „ŁZM” jest Łódź.
4. „ŁZM” może powoływać jednostki terenowe na terenie całego kraju.
5. „ŁZM” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym zakresie działania.

§ 3

Działalność „ŁZM” opiera się na pracy społecznej ogółu członków i grona sympatyków.

§ 4

1. „ŁZM” ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów przewidzianych prawem i uchwałami Walnego Zebrania oraz Zarządu „ŁZM”.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 5

Celem „ŁZM” jest:
a) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wychowania komunikacyjnego młodzieży,
b) organizowanie i rozwój popularnego oraz kwalifikowanego sportu motorowego,
c) działalność oświatowa, krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej, szkolenie kierowców,
d) organizacja turystyki motorowej,
e) ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
f) ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji, w szczególności poprzez kontrolę i poprawę stanu technicznego pojazdów,
g) działalność kulturalna, krzewienie kultury motoryzacyjnej, ochrona zabytków i tradycji motoryzacji, a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych,
h) działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
i) ochrona zdrowia i pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym szkolenie i wspieranie społecznych ratowników drogowych i społecznej rehabilitacji inwalidów,
j) zwalczanie patologii społecznej a w szczególności alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży,
k) wspieranie członków w ich działalności sportowej.

§ 6

Cele powyższe „ŁZM” realizuje poprzez:
1. Organizowanie zawodów w sportach motorowych.
2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno – motorowych.
3. Rozwijanie sportu motorowego i prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych.
4. Propagowanie turystyki motorowej.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie kierowców.
6. Szkolenie członków w celu uzyskiwania licencji trenerów, instruktorów, sędziów, asystentów• i komisarzy sportowych oraz turystycznych.
7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii oraz wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8. Rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej dotyczącej sportu, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych, organizowanie różnych imprez związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
9. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz Polski Związek Motorowy.
10. Działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez:
- integrację z resztą społeczeństwa,
- organizowanie szkoleń, spotkań, zjazdów, imprez, konkursów itp.,
- edukację, kulturę, bezpieczeństwo, sport, turystykę, rekreację itp.,
- rehabilitację społeczno – zawodową.
11. Działania na rzecz zwalczania patologii a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii poprzez organizowanie:
- szkoleń survivalowo-militarnych,
- szkół przetrwania,
- działań na rzecz młodzieży mających na celu podnoszenie kultury fizycznej.
12. Prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu dróg, stanu technicznego pojazdów oraz doskonalenia umiejętności kierowców.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie „ŁZM” dzielą się na:
1. rzeczywistych
2. wspierających
§ 8

1. Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz wpłaci wpisowe i obowiązującą składkę członkowską.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej składki.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż na najbliższym zebraniu.
4. Członkiem rzeczywistym może być każda osoba małoletnia (poniżej 16 roku życia ) tylko za zgodą prawnego opiekuna. Osoba małoletnia nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.

§ 9

1. Członkowie rzeczywiści mają prawo:
a) czynnego i biernego wyboru władz „ŁZM",
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz „ŁZM”,
c) korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez „ŁZM”, jego urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd,
d) reprezentowania barw i noszenia odznaki „ŁZM”,
e) brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez „ŁZM”,
f) bezpłatnego wstępu na imprezy „ŁZM” na zasadach określonych przez Zarząd „ŁZM”.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają też prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami wspierającymi „ŁZM”.

§ 10

1. Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:
a) brać udział w działalności „ŁZM” oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „ŁZM”,
b) regularnie opłacać składki członkowskie,
c) chronić własność „ŁZM” jako wspólne dobro,
d) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię „ŁZM”,
e) krzewić kulturę motoryzacyjną.
2.Członkowie wspierający mają obowiązek regularnie opłacać zadeklarowaną składkę oraz przestrzegać statutu i uchwał władz „ŁZM”.

§ 11

1. Członkostwo ustaje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie
b) wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
- z powodu naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz „ŁZM”
c) utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w „ŁZM” przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§ 12

1. Władzami „ŁZM” są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Uzupełnienie składu władz „ŁZM” może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władz „ŁZM”. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/2 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. II Termin Walnego Zebrania ustala się na kolejny tydzień po pierwszym terminie w którym nie uzyskano kworum.
4. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Głosowanie nad wyborem władz „ŁZM” i w sprawach personalnych jest tajne.
6. Członek władz „ŁZM” może zrezygnować z pełnionej funkcji po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Członka Prezydium Zarządu bądź Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze skutkiem natychmiastowym.
7. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie Członków w przypadku:
- nierealizowania celów statutowych „ŁZM”
- utraty praw publicznych
8. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków „ŁZM” jest jego najwyższą władzą.
2. Walne Zebranie „ŁZM” odbywa raz w roku.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd „ŁZM” podając te dane do wiadomości członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków „ŁZM”:
a) uchwalenie głównych kierunków działania „ŁZM”,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi „ŁZM” po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie statutu, bądź zmian w statucie „ŁZM”,
f) uchwalanie regulaminów,
g) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze „ŁZM”,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania „ŁZM”
i) podejmowanie uchwał dotyczących szczególnie istotnych decyzji finansowych.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd „ŁZM”:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie zgłoszone na piśmie, przez co najmniej 1/3 członków rzeczywistych.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia żądania.

§ 15

1. Zarząd „ŁZM” składa się z minimum 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków „ŁZM”. Skład liczbowy Zarządu „ŁZM” na daną kadencje ustala Walne Zebranie Członków „ŁZM”
3. Do zakresu działania Zarządu „ŁZM” należy:
a) kierowanie działalnością „ŁZM” i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami,
c) uchwalanie planów pracy i budżetu „ŁZM”,
d) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej na rok następny na ostatnim zebraniu przed zakończeniem roku kalendarzowego,
e) nadzorowanie działalności jednostek terenowych
f) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz zatwierdzanie zasad ich działania,
g) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów,
h) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych, turystycznych i innych,
i) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków „ŁZM”
j) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz „ŁZM”.
4.Posiedzenia Zarządu „ŁZM” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 16

1. Zarząd „ŁZM” wybiera ze swego grona Prezydium. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Prezydium ustala Zarząd „ŁZM”.
2. Prezydium kieruje działalnością „ŁZM” w okresie między posiedzeniami Zarządu w granicach ustalonych przez Zarząd „ŁZM”.
3. Zarząd „ŁZM” może zaciągać zobowiązania majątkowe uchwałą 2/3 Członków Prezydium przy udziale co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 członków wybranych przez Walne Zebranie „ŁZM” Skład liczbowy Komisji Rewizyjnej „ŁZM” na daną kadencje ustala Walne Zebranie Członków „ŁZM”
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności „ŁZM’ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu „ŁZM” z wnioskami i propozycjami,
c) występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu „ŁZM” i jego Prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V
Koła i władze Koła.

§ 18

Koło powoływane jest zgodnie z zainteresowaniami grupy od 5 osób wzwyż w zakładzie pracy, rejonie miasta, bądź miejscowości poza Łodzią poprzez złożenie pisemnego wniosku do Zarządu „ŁZM” i po zaakceptowaniu go przez Zarząd.
1. Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków Koła,
b) Zarząd Koła,
c) Komisja Rewizyjna Koła.

§ 19

1. Zarząd Koła jest władzą Koła między Walnymi Zebraniami członków „ŁZM”.
2. Zarząd Koła składa się z minimum 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.

Rozdział VII
Majątek i fundusze „ŁZM”.

§ 20

1. Na majątek „ŁZM” składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze „ŁZM” składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
c) dotacje,
d) wpływy z prowadzenia działalności szkoleniowej, sportowej lub innych imprez,
e) wpływy od sponsorów „ŁZM”,
f) darowizny, spadki i zapisy,
g) dochody z ofiarności publicznej,
h) dochody z lokat.
3. „ŁZM” może korzystać z majątku i funduszy Polskiego Związku Motorowego na zasadach określonych przez Zarząd Główny PZM, w tym z dotacji przeznaczonych na realizację celów określonych w § 6 niniejszego Statutu.

§ 21

Dochody „ŁZM” służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych. Nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków .

§ 22

Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych „ŁZM” wymagane są podpisy 3 członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 23

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie „ŁZM” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, bądź każdej ilości członków w drugim terminie.
2. Walne Zebranie określi na czyją rzecz przekazany zostaje majątek „ŁZM” po jego likwidacji.

§ 24

Wszelkie nieuregulowane w tym statucie sprawy reguluje Ustawa o Stowarzyszeniach.

INFORMACJE
Honorowe oddawanie krwiCzłonkowie naszego klubu oddali już ponad:

50000 ml krwi

Reklama

Pawenta Szynki


Czarnocin


Bachus


ACMClubPetronas


Har-tech


Monaco


pneumaster


Classiccars

Copyright © 2008-2009